Aussenanlagen Wanseler

Gestaltungskonzept
Beliichtungsplang
3D Usicht Foussgängerperspektiv I
3D Usicht Foussgängerperspektiv II
Gestaltungsdetail
Ausféierungsplang
Usicht 1
Usicht 2

Gemeng Wanseler
Réaménagement vun den Aussenanlagen beim Gemengenhaus zu Wanseler
~ 2.000 m², fäerdeg gestallt 2011