Spillplatz Reiland

1/1
Konzept

privat, am Kader vun enger PAP Planung
Gestaltung vun enger Abenteuerspillplatz, mat integréiertem Regenrückhaltebecken an Schoulgaart
~ 2.000 m², en cours