Bauschuttdeponie Noutem

Extrait aus der Präsentatioun
Schematësch Coupe mat projizeierten Gewerbekubaturen
Notzungsbezéiungen op Niveau vun der Uertschaft
Gréngstrukturen
Infrastrukturnetz Drénkwaasser
Potenziell Ëmsetzungsphasen
Konzeptionell Usätz vir d'Entwécklung vun der Fläch

Stauséigemeng - Regional Bauschuttdeponie Noutem
Analys vun der Méiglechkeet bezüglech der Ausweisung als Zone d'activités 
12,4 ha, Ofgeschloss 2010