Miedernach Schoulcampus

Gréngstrukturen
Verkéierssituatioun am Zentrum
Strategesch Funktiounspoler
Iddi „shared space“
Visualiseierung urbanistescht Konzept
Urbanistescht Konzept - 3D Modell - Vugelperspektiv
Urbanistescht Konzept - 3D Modell - Detailusiicht 1
Urbanistescht Konzept - 3D Modell - Detailusiicht 2
Urbanistescht Konzept - 3D Modell - Foussgängerprespektiv 1
Urbanistescht Konzept - 3D Modell - Foussgängerprespektiv 2
Urbanistescht Konzept - 3D Modell - Foussgängerprespektiv 3

Gemeng Miedernach (haut Aerenzdallgemeng)
Masterplan (PD) - Miedernach - Schoul- a Sportcampus – Bestandsanalys - Konzept
3,4 ha, Ofgeschloss 2011